Sociálne siete


 

Štatút Mediálky TV

 

Článok 1

Základné ustanovenia

 

1.    Mediálka TV je dobrovoľným, apolitickým, neziskovým združením študentov akademickej obce Prešovskej univerzity v Prešove so sídlom na Ulici 17. novembra 1, 080 01 Prešov, Slovenská republika.

2.    Mediálka TV vykonáva svoju činnosť v prostredí Prešovskej univerzity v Prešove (ďalej len „univerzita“). Je organizačnou súčasťou Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (ďalej len fakulta) alokovanou na Inštitúte slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií (ďalej len „ISMKŠ“), pôsobí v priestoroch Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti (ďalej len „LPTCE“) a využíva aj infraštruktúru LPTCE.

3.    Mediálku TV zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje dekan fakulty po schválení akademickým senátom fakulty.

 

Článok 2

Predmet činnosti

 

1.    Predmetom činnosti Mediálky TV je najmä:

a)    zvyšovať informovanosť akademickej obce univerzity prostredníctvom pravidelného a príležitostného internetového vysielania a vysielania prostredníctvom LCD a plazmových obrazoviek vo vysokoškolskom areáli,

b)   pôsobiť ako stredisko mediálnej praxe pre študentov študijného programu masmediálne štúdiá,

c)    podieľať sa na výskume jazyka masmédií v rámci LPTCE (sekcia masmediálneho výskumu) najmä v aplikačnej rovine,

d)   pracovať v oblasti propagácie fakulty, univerzity, mesta Prešova a Prešovského samosprávneho kraja.

 

Článok 3

Členstvo v Mediálke TV

 

1.    Členmi Mediálky TV môžu byť členovia akademickej obce univerzity, ktorí súhlasia so štatútom Mediálky TV a predmetom činnosti Mediálky TV a aktívne sa zúčastňujú na jej činnosti.

2.    O prijatí členov Mediálky TV podľa čl. 3, ods. 1. štatútu rozhoduje prijímacia komisia Mediálky TV.

3.    Členstvo v Mediálke TV vzniká dňom prijatia rozhodnutia prijímacou komisiou Mediálky TV písomnou formou.

4.    V prípade študentov študijného odboru masmediálne štúdiá je prijatie podmienené podaním písomnej žiadosti o prijatie bez absolvovania konkurzu; v prípade ostatných študentov univerzity je prijatie podmienené úspešným absolvovaním konkurzu na člena Mediálky TV.

5.    Prijímacia komisia sa skladá z týchto členov:

a)    riaditeľ Mediálky TV,

b)   programový riaditeľ Mediálky TV,

c)    traja členovia Mediálky TV, ktorých zvolí valné zhromaždenie Mediálky TV.

6.    Členstvo v Mediálke TV zaniká:

a)    vystúpením člena – členstvo zaniká doručením písomného rozhodnutia o vystúpení z Mediálky TV riaditeľovi Mediálky TV,

b)   vylúčením člena – členstvo zaniká písomným rozhodnutím o vylúčení člena vedením Mediálky TV,

c)    stratou štatútu člena akademickej obce univerzity na dobu dlhšiu ako šesť mesiacov,

d)   zánikom Mediálky TV.

 

Článok 4

Práva a povinnosti člena Mediálky TV

 

1.    Člen Mediálky TV má právo:

a)    podieľať sa na činnosti Mediálky TV,

b)   navrhovať a voliť členov vedenia Mediálky TV,

c)    obracať sa na orgány Mediálky TV s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o vyjadrenie stanoviska,

d)   byť informovaný o rozhodnutiach orgánov Mediálky TV, zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov Mediálky TV,

e)    kedykoľvek z Mediálky TV vystúpiť bez udania dôvodu,

f)    byť volený do orgánov Mediálky TV.

2.    Povinnosti člena Mediálky TV sú:

a)    dodržiavať štatút Mediálky TV,

b)   plniť uznesenia orgánov Mediálky TV,

c)    aktívne sa podieľať na tvorivej činnosti Mediálky TV,

d)   hospodáriť riadne so zverenými prostriedkami a chrániť majetok, ktorý má Mediálka TV v používaní, pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím. V prípade poškodenia, straty alebo inak spôsobenej škody na takomto majetku je člen povinný túto škodu nahradiť v peniazoch alebo, ak člen o to požiada a je to možné, nahradiť škodu uvedením do predchádzajúceho stavu,

e)    chrániť dobré meno a česť Mediálky TV, jej ciele a záujmy.

 

Článok 5

Orgány Mediálky TV

 

1.    Orgánmi Mediálky TV sú:

a)    valné zhromaždenie Mediálky TV,

b)   vedenie Mediálky TV,

c)    rada Mediálky TV.

 

Článok 6

Valné zhromaždenie Mediálky TV

 

1.    Valné zhromaždenie Mediálky TV (ďalej len „valné zhromaždenie“) je najvyšším orgánom Mediálky TV. Tvoria ho členovia Mediálky TV. Na zasadnutie valného zhromaždenia je možné prizvať aj nečlenov Mediálky TV, ak si to vyžaduje predmet rokovania.

2.    Valné zhromaždenie sa schádza najmenej raz za rok. Zvoláva ho riaditeľ Mediálky TV. Riaditeľ zvoláva valné zhromaždenie aj vtedy, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov Mediálky TV. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na ňom zúčastnia najmenej dve tretiny členov Mediálky TV. V prípade, že valné zhromaždenie nebude uznášaniaschopné, riaditeľ zvoláva náhradné valné zhromaždenie s nezmeneným programom. Riadne zvolané aj náhradné valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

3.    Valné zhromaždenie:

a)    schvaľuje rokovací poriadok svojho zasadnutia,

b)   volí a odvoláva programového riaditeľa Mediálky TV,

c)    navrhuje zmeny a doplnky v štatúte Mediálky TV,

d)   schvaľuje plán činnosti a výročnú správu Mediálky TV,

e)    navrhuje a schvaľuje členov prijímacej komisie z radov svojich členov,

f)    navrhuje a schvaľuje člena rady Mediálky TV z radov svojich členov,

g)   navrhuje zriaďovateľovi zrušenie Mediálky TV.

 

Článok 7

Vedenie Mediálky TV

 

1.    Vedenie Mediálky TV sa skladá z nasledujúcich členov:

a)    riaditeľ Mediálky TV,

b)   zástupca riaditeľa Mediálky TV,

c)    programový riaditeľ Mediálky TV,

d)   jednotliví vedúci vydania Mediálky TV.

 

Článok 8

Riaditeľ Mediálky TV

 

1.    Riaditeľ Mediálky TV riadi činnosť Mediálky TV v súlade s jej cieľmi a poslaním, koordinuje činnosť Mediálky TV vo vzťahu k valnému zhromaždeniu, vypracúva materiály pre rozhodovanie valného zhromaždenia, zastupuje Mediálku TV vo veciach svojej pôsobnosti, podpisuje zápisy z valného zhromaždenia, zodpovedá za dodržiavanie programového zámeru Mediálky TV.

2.    Riaditeľ Mediálky TV predkladá programový zámer rade Mediálky TV. Riaditeľ Mediálky TV sa tiež obracia na radu Mediálky TV v prípade závažných problémov, ktoré vzniknú pri jej činnosti.

3.    Riaditeľa Mediálky TV vymenúva a odvoláva dekan fakulty na návrh riaditeľa ISMKŠ.

4.    Riaditeľ Mediálky TV ustanovuje svojho zástupcu.

 

Článok 9

Zástupca riaditeľa Mediálky TV

 

1.    Zástupca riaditeľa Mediálky TV vykonáva činnosti podľa čl. 8, ods. 1 štatútu Mediálky TV v prípade neprítomnosti riaditeľa Mediálky TV alebo z jeho poverenia.

 

Článok 10

Programový riaditeľ Mediálky TV

 

1.    Programový riaditeľ Mediálky TV riadi tvorivú činnosť Mediálky TV v súlade s predmetom jej činnosti.

2.    Programový riaditeľ určuje spravidla troch vedúcich vydania.

 

Článok 11

Vedúci vydania Mediálky TV

 

1.    Vedúci vydania Mediálky TV zodpovedajú za tvorbu konkrétnej relácie na základe poverenia programového riaditeľa.

 

Článok 12

Rada Mediálky TV

 

1.    Rada Mediálky TV je dozorným orgánom Mediálky TV.

2.    Členmi rady Mediálky TV sú:

a)    riaditeľ ISMKŠ,

b)   vedúci Katedry komunikačných a mediálnych štúdií ISMKŠ,

c)    prodekan fakulty pre rozvoj a zahraničné vzťahy,

d)   tajomník fakulty,

e)    riaditeľ LPTCE,

f)    člen Mediálky TV určený valným zhromaždením Mediálky TV.

3.    Rada Mediálky TV schvaľuje programový zámer Mediálky TV zvyčajne na jeden akademický rok a raz ročne vyhodnocuje jeho plnenie.

4.    Rada Mediálky TV na podnet riaditeľa Mediálky TV rieši problémy vzniknuté pri činnosti Mediálky TV.

 

Článok 13

Majetok v používaní Mediálky TV

 

1.    Majetok, ktorý má Mediálka TV v používaní, je majetkom univerzity pridelený fakulte na plnenie jej úloh.

2.    Mediálka TV je povinná každoročne v súlade so Smernicou na vykonávanie inventarizácie majetku Prešovskej univerzity v Prešove a Príkazom rektora na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetkov a záväzkov na aktuálny kalendárny rok vykonať inventarizáciu majetku.

3.    Mediálka TV v súlade so Zmluvou o užívaní majetku zodpovedá za vzniknuté rozdiely zistené pri vykonaní inventarizácie.

4.    S majetkom Mediálky TV môžu narábať a používať ho len členovia Mediálky TV.

 

Článok 14

Záverečné ustanovenia

 

1.    Štatút Mediálky TV bol schválený akademickým senátom Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove dňa 17.9.2012.

2.    Štatút Mediálky TV možno meniť na návrh zriaďovateľa po schválení akademickým senátom fakulty.

3.    Štatút Mediálky TV nadobúda účinnosť dňom schválenia v akademickom senáte fakulty.